به فروشگاه ایران دانشجو خوش آمدید.

محصولات دسته مدیریت

تعیین رضایت شغلی با توجه به نگرش به رشته تحصیلی خود و جو اخلاقی محیط کاری

تعیین رضایت شغلی با توجه به نگرش به رشته تحصیلی خود و جو اخلاقی محیط کاری
هدف در این پایان نامه بررسی تعیین رضایت شغلی با توجه به نگرش به رشته تحصیلی خود و جو اخلاقی محیط کاری می باشد

توضیحات بیشتر

دانلود 127,000 تومان

مبانی نظری رضایت شغلی و حفظ منابع انسانی

مبانی نظری رضایت شغلی و حفظ منابع انسانی
در دانلود مبانی نظری رشته مدیریت به بررسی رابطه رضایت شغلی و حفظ منابع انسانی می پردازیم

توضیحات بیشتر

دانلود 19,000 تومان

ارزیابی ارتباط توسعه منابع انسانی و رضایت شغلی کارمندان شرکت مخابرات

ارزیابی ارتباط توسعه منابع انسانی و رضایت شغلی کارمندان شرکت مخابرات
در دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی به بررسی ارتباط توسعه منابع انسانی و رضایت شغلی کارکنان شرکت مخابرات می پردازیم

توضیحات بیشتر

دانلود 145,000 تومان

مبانی نظری پایان نامه ارتباط مهارت ارتباطی مدیران و رضایت شغلی کارکنان

مبانی نظری پایان نامه ارتباط مهارت ارتباطی مدیران و رضایت شغلی کارکنان
در دانلود مبانی نظری پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت به بررسی ارتباط مهارت ارتباطی مدیران و رضایت شغلی کارکنان دانشگاه می پردازیم

توضیحات بیشتر

دانلود 35,000 تومان

پروپوزال ارتباط مهارت ارتباطی مدیران و رضایت شغلی کارکنان

پروپوزال ارتباط مهارت ارتباطی مدیران و رضایت شغلی کارکنان
در دانلود نمونه پروپوزال رشته مدیریت به بررسی ارتباط مهارت ارتباطی مدیران و رضایت شغلی کارکناندانشگاه میپردازیم

توضیحات بیشتر

دانلود 29,000 تومان

بررسی رابطه مهارتهای ارتباطی مدیران و رضایت شغلی کارکنان

بررسی رابطه مهارتهای ارتباطی مدیران و رضایت شغلی کارکنان
در دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته مدیریت به بررسی رابطه مهارتهای ارتباطی مدیران و رضایت شغلی کارکنان ادارات کل استان خـراسان شمالی می پردازیم

توضیحات بیشتر

دانلود 6,000 تومان

پروپوزال ارزیابی رابطه رضایت شغلی و تعهد سازمانی پرستاران

پروپوزال ارزیابی رابطه رضایت شغلی و تعهد سازمانی پرستاران
در دانلود پروپوزال و طرح تفصیلی رشته مدیریت به ارزیابی رابطه رضایت شغلی و تعهد سازمانی پرستاران می پردازیم

توضیحات بیشتر

دانلود 25,000 تومان

ارزیابی رابطه رضایت شغلی و تعهد سازمانی پرستاران

ارزیابی رابطه رضایت شغلی و تعهد سازمانی پرستاران
در دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت به ارزیابی رابطه رضایت شغلی و تعهد سازمانی پرستاران می پردازیم

توضیحات بیشتر

دانلود 125,000 تومان

رابطه رضایت شغلی و تعهد سازمانی در پرستاران

رابطه رضایت شغلی و تعهد سازمانی در پرستاران
در دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته مدیریت به بررسی ارتباط رضایت شغلی و تعهد سازمانی در پرستاران بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی گلستان می پردازیم

توضیحات بیشتر

دانلود 5,000 تومان

بررسی ارتباط بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی

بررسی ارتباط بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی
در دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی به بررسی ارتباط بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان اداره کل امور مالیاتی استان قم می پردازیم

توضیحات بیشتر

دانلود 9,000 تومان

پروپوزال بررسی تاثیر ساختار سازمانی بر رضایت شغلی

پروپوزال بررسی تاثیر ساختار سازمانی بر رضایت شغلی
در دانلود پروپوزال رشته مدیریت به بررسی تاثیر ساختار سازمانی بر رضایت شغلی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد‌ایلام می پردازیم

توضیحات بیشتر

دانلود 20,000 تومان

ارزیابی اثرات ساختار سازمانی بر رضایت شغلی پرسنل

ارزیابی اثرات ساختار سازمانی بر رضایت شغلی پرسنل
در دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی به ارزیابی اثرات ساختار سازمانی بر رضایت شغلی پرسنل دانشگاه آزاد اسلامی واحد‌ایلام می پردازیم

توضیحات بیشتر

دانلود 95,000 تومان

بررسی رابطه بین مهارتهای مدیریتی مدیران و رضایت شغلی کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس

بررسی رابطه بین مهارتهای مدیریتی مدیران و رضایت شغلی کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس
در دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت اجرایی به بررسی رابطه بین مهارتهای مدیریتی مدیران و رضایت شغلی کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس می پردازیم

توضیحات بیشتر

دانلود 75,000 تومان

بررسی عوامل رضایت شغلی و ابزارهای سنجش آن

بررسی عوامل رضایت شغلی و ابزارهای سنجش آن
در دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته روانشناسی به بررسی عوامل رضایت شغلی و ابزارهای سنجش آن می پردازیم

توضیحات بیشتر

دانلود 15,000 تومان

عوامل موثر بر رضایت شغلی کارکنان

عوامل موثر بر رضایت شغلی کارکنان
در دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته مدیریت به بررسی عوامل موثر بر رضایت شغلی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن می پردازیم

توضیحات بیشتر

دانلود 6,000 تومان

بررسی عوامل موثر بر رضایت شغلی نیروی انسانی سازمان

بررسی عوامل موثر بر رضایت شغلی نیروی انسانی سازمان
در دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته مدیریت به بررسی عوامل موثر بر رضایت شغلی نیروی انسانی سازمان می پردازیم

توضیحات بیشتر

دانلود 9,000 تومان

بررسی عوامل موثر بر رضایت شغلی کارکنان

بررسی عوامل موثر بر رضایت شغلی کارکنان
در دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته مدیریت به بررسی عوامل موثر بر رضایت شغلی کارکنان می پردازیم

توضیحات بیشتر

دانلود 7,000 تومان

شیوه مدیریت مدیران و روسای بیمارستانها و پیشنهاد شیوه رهبری مناسب

شیوه مدیریت مدیران و روسای بیمارستانها و پیشنهاد شیوه رهبری مناسب
در دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت به بررسی شیوه مدیریت مدیران و روسای بیمارستانها و پیشنهاد شیوه رهبری مناسب خواهیم پرداخت

توضیحات بیشتر

دانلود 99,000 تومان

ارزیابی عوامل موثر بر رضایت شغلی و تاثیر آنها بر عملكرد کارکنان

ارزیابی عوامل موثر بر رضایت شغلی و تاثیر آنها بر عملكرد کارکنان
هدف از این پایان نامه ارزیابی عوامل موثر بر رضایت شغلی و تاثیر آنها بر عملكرد کارکنان و نیروهای عملیاتی آتش نشانی می باشد

توضیحات بیشتر

دانلود 129,000 تومان

اعتلای نظام تعلیم و تربیت در راستای جهانی شدن با بیان چالشها و فرصتها

اعتلای نظام تعلیم و تربیت در راستای جهانی شدن با بیان چالشها و فرصتها
هدف از این مقاله اعتلای نظام تعلیم و تربیت در راستای جهانی شدن با بیان چالشها و فرصتها می باشد

توضیحات بیشتر

دانلود 6,000 تومان

بررسی دورنماهای آموزش و پرورش در بعد مدیریتی و آموزشی در راه جهانی شدن

بررسی دورنماهای آموزش و پرورش در بعد مدیریتی و آموزشی در راه جهانی شدن
هدف از این مقاله بررسی دورنماهای آموزش و پرورش در بعد مدیریتی و آموزشی در راه جهانی شدن می باشد

توضیحات بیشتر

دانلود 15,000 تومان