به فروشگاه ایران دانشجو خوش آمدید.

محصولات دسته حسابداری

ارزیابی براورد سود و بازده سهام شركتها در دوره اول

ارزیابی براورد سود و بازده سهام شركتها در دوره اول
هدف از این پروپوزال دقت پیش‌بینی سود و بازده سهام شركت‌ها در دورة نخستین عرضة عمومی سهام می باشد

توضیحات بیشتر

دانلود 15,000 تومان

پیش بینی درماندگی مالی شرکتهای بورس با الگوی جریانهای نقدی

پیش بینی درماندگی مالی شرکتهای بورس با  الگوی جریانهای نقدی
هدف از این مقاله بررسی پیش بینی درماندگی مالی شرکتهای بورس با الگوی جریانهای نقدی می باشد

توضیحات بیشتر

دانلود 17,000 تومان

بررسی قابلیت مدلهای Data Mining در برآورد نرخ سهام

بررسی قابلیت مدلهای Data Mining در برآورد نرخ سهام
هدف از این مقاله بررسی قابلیت مدلهای Data Mining در برآورد نرخ سهام می باشد

توضیحات بیشتر

دانلود 15,000 تومان

بررسی کارآئی مدیران و عملکرد بانک با تعیین رابطه ریسک اعتباری و قیمت پول

بررسی کارآئی مدیران و عملکرد بانک با تعیین رابطه ریسک اعتباری و قیمت پول
هدف از این مقاله بررسی کارآئی مدیران و عملکرد بانک با تعیین رابطه ریسک اعتباری و قیمت پول می باشد

توضیحات بیشتر

دانلود 19,000 تومان

بررسی و سنجش اهمیت حاکمیت شرکتی بر توسعه بازار سرمایه

بررسی و سنجش اهمیت حاکمیت شرکتی بر توسعه بازار سرمایه
هدف از این پایان نامه بررسی و سنجش اهمیت حاکمیت شرکتی بر توسعه بازار سرمایه می باشد

توضیحات بیشتر

دانلود 129,000 تومان

پیش بینی بازده سهام بر اساس حجم معاملات سهام

پیش بینی بازده سهام بر اساس حجم معاملات سهام
دانلود مقاله پیش بینی بازده سهام بر اساس حجم معاملات سهام

توضیحات بیشتر

دانلود 7,000 تومان

پیش بینی بازده سهام بر اساس حجم معاملات سهام به عنوان جایگزین سایر متغیرها

پیش بینی بازده سهام بر اساس حجم معاملات سهام به عنوان جایگزین سایر متغیرها
هدف از این پایان نامه پیش بینی بازده سهام بر اساس حجم معاملات سهام به عنوان جایگزین سایر متغیرها می باشد

توضیحات بیشتر

دانلود 89,000 تومان

ارزیابی تاثیر حاکمیت شرکتی بر توسعه و گسترش بازار سرمایه

ارزیابی تاثیر حاکمیت شرکتی بر توسعه و گسترش بازار سرمایه
دانلود پایان نامه ارزیابی تاثیر حاکمیت شرکتی بر توسعه و گسترش بازار سرمایه

توضیحات بیشتر

دانلود 135,000 تومان

ارزیابی تاثیر حاکمیت شرکتی بر توسعه و گسترش بازار سرمایه

ارزیابی تاثیر حاکمیت شرکتی بر توسعه و گسترش بازار سرمایه
دانلود پایان نامه ارزیابی تاثیر حاکمیت شرکتی بر توسعه و گسترش بازار سرمایه

توضیحات بیشتر

دانلود 135,000 تومان

ارائه مدل مناسبی برای پیش بینی بازده شرکتها با بررسی اثر حجم معامله بعنوان جایگزین سایر متغیرها

ارائه مدل مناسبی برای پیش بینی بازده شرکتها با بررسی اثر حجم معامله بعنوان جایگزین سایر متغیرها
دانلود پایان نامه ارائه مدل مناسبی برای پیش بینی بازده شرکتها با بررسی اثر حجم معامله بعنوان جایگزین سایر متغیرها

توضیحات بیشتر

دانلود 99,000 تومان

علل عدم استفاده از صورتهای مالی تلفیقی در تصمیم گیری مدیران

علل عدم استفاده از صورتهای مالی تلفیقی در تصمیم گیری مدیران
دانلود مقاله علل عدم استفاده از صورتهای مالی تلفیقی در تصمیم گیری مدیران

توضیحات بیشتر

دانلود 7,000 تومان

دقت پیش‌بینی سود و بازده سهام شركتها در دورة نخستین عرضه عمومی سهام

دقت پیش‌بینی سود و بازده سهام شركتها در دورة نخستین عرضه عمومی سهام
هدف از این پروپوزال دقت پیش‌بینی سود و بازده سهام شركت‌ها در دورة نخستین عرضة عمومی سهام می باشد

توضیحات بیشتر

دانلود 24,000 تومان

بررسی اثر حجم معامله در رابطه بین بازده و سود جهت پیش بینی بازده

بررسی اثر حجم معامله در رابطه بین بازده و سود جهت پیش بینی بازده
دانلود پایان نامه بررسی اثر حجم معامله در رابطه بین بازده و سود جهت پیش بینی بازده

توضیحات بیشتر

دانلود 99,000 تومان

ارزیابی مقاصد گزارشهای مالی با اصول اسلامی

ارزیابی مقاصد گزارشهای مالی با اصول اسلامی
هدف از این پایان نامه ارزیابی مقاصد گزارشهای مالی با اصول اسلامی می باشد

توضیحات بیشتر

دانلود 219,000 تومان

بررسی کارایی گزارشگری مالی شهرداریها و ارائه راهکارهای برای بهبود آن

بررسی کارایی گزارشگری مالی شهرداریها و ارائه راهکارهای برای بهبود آن
این پژوهش در مورد بررسی کارایی گزارشگری مالی شهرداریها و ارائه راهکارهای برای بهبود آن است

توضیحات بیشتر

دانلود 137,000 تومان

بررسی تاثیر صورت سود و زیان بر تصمیم گیری سرمایه گذاران و به تبع آن بازده سرمایه گذاران و تغییرات بازده آنها

بررسی تاثیر صورت سود و زیان بر تصمیم گیری سرمایه گذاران و به تبع آن بازده سرمایه گذاران و تغییرات بازده آنها
هدف از این پایان نامه بررسی تاثیر صورت سود و زیان بر تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران و به تبع آن بازده سرمایه‌گذاران و تغییرات بازده آنها می باشد

توضیحات بیشتر

دانلود 165,000 تومان

ارزیابی تاثیرگذاری عامل بدهی عملیاتی بر بازده آتی حقوق صاحبان سهام با استفاده از مدل داده های تركیبی

ارزیابی تاثیرگذاری عامل بدهی عملیاتی بر بازده آتی حقوق صاحبان سهام با استفاده از مدل داده های تركیبی
هدف از این پایان نامه ارزیابی تاثیرگذاری عامل بدهی عملیاتی بر بازده آتی حقوق صاحبان سهام با استفاده از مدل داده های تركیبی می باشد

توضیحات بیشتر

دانلود 145,000 تومان

ارزیابی تاثیرگذاری راههای تامین مالی به وسیله بدهیهای عملیاتی بر بازده آینده حقوق صاحبان سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

ارزیابی تاثیرگذاری راههای تامین مالی به وسیله بدهیهای عملیاتی بر بازده آینده حقوق صاحبان سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
هدف از این پایان نامه ارزیابی تاثیرگذاری راههای تامین مالی به وسیله بدهیهای عملیاتی بر بازده آینده حقوق صاحبان سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد

توضیحات بیشتر

دانلود 135,000 تومان

پیش بینی بحران مالی شرکتها با استفاده از الگوی جریان های نقدی در دوره نزول

پیش بینی بحران مالی شرکتها با استفاده از الگوی جریان های نقدی در دوره نزول
دانلود مقاله کارشناسی رشد رشته حسابداری پیش بینی بحران مالی شرکتها با استفاده از الگوی جریان های نقدی در دوره نزول (بصورت کامل و جامع)

توضیحات بیشتر

دانلود 15,000 تومان

کاربرد سیستم ABC در محاسبه بها تمام شده فعالیتهای موسسات آموزش عالی كشور

کاربرد سیستم ABC در محاسبه بها تمام شده فعالیتهای موسسات آموزش عالی كشور
هدف از این مقاله کاربرد سیستم ABC در محاسبه بها تمام شده فعالیتهای موسسات آموزش عالی كشور می باشد

توضیحات بیشتر

دانلود 15,000 تومان

لزوم اجرایی کردن سیستم ABC در شرکتهای تولیدی

لزوم اجرایی کردن سیستم ABC در شرکتهای تولیدی
هدف این مقاله معرفی رویکردهزینه یابی بر مبنای فعالیت و برشمردن مزایا ی بهره گیری از آن در شرکت های تولیدی است

توضیحات بیشتر

دانلود 9,500 تومان